Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

 

Firma Monika Opacká, se sídlem Komorní Lhotka 396, 73953 IČ: 06782582, evidována v Živnostenském rejstříku Městského úřadu Třinec,(dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých tato společnost jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vsouvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů, které klienti Správci v této souvislosti poskytnou.

Správce zpracovává v případě Vaší objednávky učiněné prostřednictvím rozhraní webové stránky Správce umístěné na internetové adrese http://www.kupendo.cz, tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresní údaje, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Jméno a příjmení a adresní údaje je nutno zpracovat ze zákonných důvodů za účelem řádné identifikace a vystavení daňového dokladu. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje. Telefonní číslo a emailovou adresu je nutno zpracovat za účelem potvrzení objednávky a případného informování o důležitých skutečnostech majících vliv na smluvní vztah či na plnění ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a objednatelem. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. To samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy. Neposkytnutí některého z těchto údajů může mít za důsledek neuzavření smlouvy.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů budou zpracovávat i další zpracovatelé, a to zejména účetní kancelář, osoby zajišťující technický provoz webové stránky http://www.kupendo.cz, správce databáze serveru. Seznam těchto zpracovatelů je k dispozici na webových stránkách www.kupendo.cz/seznam-zpracovatelu nebo na vyžádání prostřednictvím e-mailové adresy info@kupendo.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

  • Požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány.
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
  • Na přenositelnost osobních údajů.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit  na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.